Rekrutacja do klas I.

Szanowni Rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  4 w Otwocku informuje, że dziecko urodzone w 2011 roku ma obowiązek od 01 września 2018 r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W związku z powyższym w dniach od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. będzie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.otwock.elemento.pl. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły wraz z innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, potwierdzającymi zadeklarowane dane, w celu ich weryfikacji. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Rodzice dzieci, które nie osiągnęły dojrzałości do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły o odroczenie obowiązku szkolnego wraz z opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Rodzice, których dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej szkole niż szkoła rejonowa, zobowiązani są do przekazania stosownej informacji dyrektorowi szkoły rejonowej.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka nr 18/2018 z dnia 29.01.2018 r:

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF563EBE4CB69F3Z/z18_2017.pdf

 

Rekrutacja do klas IV i VII.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2018 Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie określania terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Otwock, powstałych z przekształcenia gimnazjów, rodzice uczniów kończących klasę III i VI mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do klas IV i VII w roku szkolnym 2018/2019 do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Otwock, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Wnioski mogą być składane w terminie od 1 do 23 marca 2018 roku.

Wzory wniosków do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie szkoły: www.sp4otwock.edupage.org